Welcome to:

LUFTWAFFE SIG HOME PAGE

(Special Interest Group Luftwaffe in Norway)M: Einh. d. Bautruppe u. d. Kriegsgefangenenwesens

Bauverbänd

Standort Offz/Mansch
Stabs Offz d Lw Bautruppen bei Org.
Eggemoen Lager Nord 4/3
Todt Einsatzgruppen Wiking
Stab Lw. Bau. Batl 3/VIII (v) Langnes 2/23
Stab Lw. Bau. Batl 28/IV (v) Storteines 2/25
Stab Lw. Bau. Batl 5/XII (v) Vaaler 2/24
Stab Lw. Bau. Batl 6/VI (v) Narvik 2/24
Stab Lw. Bau. Batl 30/XI (v) Tömmernes 2/18
Stab Lw. Bau. Batl. (Kgf) 131/III (v) Flisa 1/10
Stab Lw. Bau. Batl. (Kgf) 133/III (v) Gardermoen 2/20
Stab Lw. Bau. Batl. (Kgf) 105/XI (v) Eggemoen 2/20
Stab Lw. Bau. Batl. (Kgf) 132/III (v) Bardufoss 1/11
Lw. Baukomp 1./3/VIII (v) Langnes 2/153
Lw. Baukomp 2./3/VIII (v) Langnes 1/130
Lw. Baukomp 3./3/VIII (v) Langnes 1/148
Lw. Baukomp 1./28/IV (v) Nordreisa 1/141
Lw. Baukomp 2./28/IV (v) Storteines 1/142
Lw. Baukomp 3./28/IV (v) Heia 2/147
Lw. Baukomp 1./6/VI (v) Ranem 1/179
Lw. Baukomp 2./6/VI (v) Drontheim 1/125
Lw. Baukomp 3./6/VI (v) Narvik 1/93
Lw. Baukomp 1./30/XI (v) Tömmernes 1/118
Lw. Baukomp 2./30/XI (v) Tömmernes 1/123
Lw. Baukomp 3./30/XI (v) Tömmernes 2/111
Lw. Baukomp 1./5/XII (v) öysand 2/127
Lw. Baukomp 2./5/XII (v) Skoterud 3/98
Lw. Baukomp 3./5/XII (v) Vaaler 1/91
Lw. Baukomp (Kgf) 1./131/III (v)
I. zug Värnes 1/94
II. Zug Lade
III. Zug Lister 1/59
Lw. Baukomp (Kgf) 2./131/III (v) Vaaler 1/64
Lw. Baukomp (Kgf) 3./131/III (v) Lillehammer 1/144
Lw. Baukomp (Kgf) 1./133/III (v) Kirkenar 1/90
Lw. Baukomp (Kgf) 2./133/III (v) Gardermoen 1/103
Lw. Baukomp (Kgf) 3./133/III (v) Haraldbygd 1/117
Lw. Baukomp (Kgf) 1./105/XI (v) Brettum 2/79
Lw. Baukomp (Kgf) 2./105/XI (v) Gardermoen 1/143
Lw. Baukomp (Kgf) 3./105/XI (v) Eggemoen 1/77
Lw. Baukomp (Kgf) 1./132/III (v) in verlegung 2/153
Lw. Baukomp (Kgf) 2./132/III (v) in verlegung 1/130
Lw. Baukomp (Kgf) 3./132/III (v) in verlegung 1/148
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 133/III Gardermoen -/18
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 3/VIII Stavanger -/18
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 5/XII Lillehammer -/18
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 105/XI Eggemoen -/13
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 28/IV Kresmenes -/18
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 6/VI Billefjord -/10
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 30/XI Alta -/17
Lw. Bau Batl. Ger. Kel (mot) 132/III Alta -/18
Lw. Bau Kol (mot) 3/VIII Lillehammer 1/35
Verb. Offz b O.T. Polarbereich Narvik 1/1
Lw. Hallenbaukomp 13/XI Rinnan 1/94
Kdo 13/XI Kelsäs -/24
Kdo 13/XI Oslo